Ciljevi i djelatnost udruge

Udruga je osnovana kako bi ostvarivala društvene interese svojih članova, štitila njihova prava te radi drugih zajedničkih potreba umirovljenika.

Ciljevi se ostvaruju zalaganjem za:

 • prava umirovljenika da osiguraju mirovinu dostojnu čovjeku;
 • da sudjeluju u radu i odlučivanju onih organa i organizacija, koji odlučuju o pravima umirovljenika i raspolažu dobrima iz osnove njihovog minulog rada;
 • proučavanja i predlaganja rješenja iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i ostalih pitanja od interesa za umirovljenika;
 • da pod najpovoljnijim uvjetima osigura za svoje članove korištenje domova umirovljenika, zdravstvenih institucija, nabavku prehrambenih i drugih potreba i slično;
 • da pribavlja i pravedno raspoređuje sredstva dobivena od svojih članova i drugih organa, organizacija i institucija;
 • da vodi brigu i posvećuje pažnju bolesnim i iznemoglim članovima, a posebice onima koji su bez potrebite skrbi i da, u granicama svojih mogućnosti, poduzima mjere kako bi se njihovi životni uvjeti poboljšali;
 • da u okviru financijskih mogućnosti dodjeljuje novčanu pomoć svojim članovima, koji su zbog lošeg zdravstvenog i materijalnog stanja ili drugih razloga zapali u posebne materijalne poteškoće. Da pruža pomoć porodici umrlog člana glede njegove sahrane;
 • da organizira rekreaciju i kulturno-zabavni život te druge oblike aktivnosti svojih članova;
 • da razvija suradnju i prijateljske odnose između umirovljenika i aktivnih pripadnika organa unutarnjih poslova;
 • da razvija suradnju s udrugama i klubovima ostalih umirovljenika unutarnjih poslova i Udruge umirovljenika Rijeke;
 • da organizira kolektivno osiguranje članova Udruge;
 • da se bavi i drugim poslovima i aktivnostima od interesa za članove Udruge.
   
Rad Udruge i njezinih tijela je javan.
 
 
Javnost rada Udruge i njezinih tijela ostvaruje se:
 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge; značajnijim događanjima za umirovljenike, pismeno ili na drugi prikladan način;
 • putem sredstava javnog priopćavanja.
   
U interesu svojih članova u okviru Udruge osniva se Fond solidarnosti (u daljnjem tekstu Fond).
U Fond se može dobrovoljno učlaniti svaki član Udruge. Osnovni izvor financijskih sredstava Fonda su članarina umirovljenika učlanjenih u Fond.