Udruga SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava educirala policijske službenike

  • Slika 2023/%C2%B8Dolac%201.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

O navedenim temama educirano je 13 policijskih službenika I. i II. policijske postaje Rijeka te Policijskih postaja Crikvenica, Krk i Opatija

FOTO: PU primorsko - goranska

Jučer se u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke održala edukacija policijskih službenika na temu zaštite žrtava kaznenih djela i prekršaja. Edukacija se provodi kontinuirano od 2014. godine u organizaciji Ureda načelnika Policijske uprave primorsko-goranske.
Edukatori su bile stručnjakinje udruge SOS Rijeka - centra za nenasilje i ljudska prava, psihologinja Lorena Zec i pravnica Iva Čatipović, a obuhvaćene su sljedeće teme:
  1. Rodno uvjetovano nasilje s naglaskom na prisilnu kontrolu i post-separacijsko nasilje
  2. Razgraničenje kaznenih i prekršajnih djela  s osvrtom na problematiku dvostrukih uhićenja
  3. Posljedice koje trauma ostavlja na osobe koje su preživjele nasilje
  4. Prava žrtava nasilja
 
O navedenim temama educirano je 13 policijskih službenika I. i II. policijske postaje Rijeka te Policijskih postaja Crikvenica, Krk i Opatija.

Svaka tema je nakon uvodnog teorijskog dijela obrađena kroz niz primjera iz sudske prakse, što je izazvalo veliko zanimanje policijskih službenika pa su česta bila i njihova pitanja, komentari i iskustveni primjeri iz policijskog postupanja.

Najdinamičnija diskusija razvila se pri prikazu primjera dvostrukih uhićenja. U takvim situacijama i počinitelj i žrtve budu uhićeni pod sumnjom da su počinili kazneno djelo ili prekršaj nasilja u obitelji, s time da dvostruka uhićenja često dovode i do njihovog dvostrukog procesuiranja. U svom izvješću Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kao razloge za dvostruka uhićenja navodi:
- okolnost da se djela nasilja u obitelji, posebice djela verbalnog, psihičkog i ekonomskog nasilja, ne dovode u vezu s kontekstom, povijesti i kronologijom nasilja u svakom konkretnom slučaju, a da su oni ključni za utvrđenje žrtve i počinitelja, o čemu onda ovise daljnje odluke sudskih tijela , ali i same policije.
- nerazlikovanje težih oblika nasilja „počinjenih od strane primarnog agresora od lakših oblika nasilja, uključujući i pravo na obranu počinjeno od strane žrtve nasilja“.   Posebno je istaknuta situacija kada je u pitanju tjelesno nasilje muškaraca nad ženama koje se nerijetko u situaciji napada ili neposredno prije samog napada brane psovkama što policija u određenim slučajevima tretira kao verbalno nasilje te tereti i žrtvu i počinitelja nasilja.

Nakon izlaganja predstavnica Udruge SOS Rijeka o dvostrukim uhićenjima policijski službenici iznosili su svoja iskustva u postupanju, obrazlažući zorno s kojim se sve problemima susreću u takvim situacijama te argumentirano ističu svoju ulogu da prikupe što više dokaza, kao i u situacijama drugih kaznenih djela i prekršaja, a ne da utvrđuju krivca. Zaključak je navedene konstruktivne diskusije da je potrebno više edukacija na temu nasilja u obitelji, i to sa više različitih aspekata pa se današnji susret sa stručnjakinjama  Udruge SOS Rijeka može smatrati dobrim početkom u nizu budućih edukacija.
 

Stranica