Natječaj: Poziv na testiranje i razgovor

Slika /policija.jpg

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Policijsku upravu primorsko-goransku na testiranje i razgovor


                                           
              REPUBLIKA HRVATSKA
       MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA
 

Rijeka, 11.03.2020.
 
Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko-goransku, objavljen na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave primorsko-goranske dana 27.02.2020. godine, na testiranje i razgovor (intervju) za radno mjesto:
 
 
SLUŽBA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA,  ADMINISTRATIVNI TAJNIK, mjesto rada Rijeka – 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
 
Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas ne mogu pristupiti testiranju i razgovoru (intervjuu).
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im putem elektroničke pošte biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas.
 
Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju i razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
 Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja).  
 
Rezultati testiranja vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu oglasa, a u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Testiranje će se održati u utorak, 17. ožujka 2020. godine u Policijskom domu u Rijeci, Trinajstićeva 2, s početkom u 08.30 sati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i podnijeli su pravodobne i uredne prijave bit će telefonski obaviješteni o testiranju.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima održat će se u utorak, 17. ožujka 2020. godine u prostorijama Policijske uprave primorsko - goranske u Rijeci, Žrtava fašizma 9, s početkom u 11.30 sati. 
Kandidati će biti telefonski obaviješteni o točnom terminu razgovora.
 
Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja i sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.
  Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nakon dostave uvjerenja čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog/e kandidata/kinje, koje se dostavlja javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr i na web stranici Policijske uprave primorsko-goranske  primorsko-goranska-policija.gov.hr
 
 Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave i Policijske uprave primorsko - goranske.
 
Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
 
 
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
 
 

Stranica