JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika A%20Nove%20Fotke/PU-pozadina%20(2)%20-%20kopija.jpg

Rok za prijavu na natječaj je do 1. prosinca, a javiti se mogu i osobe s invaliditetom koje molimo da naznače ako su im potrebne prilagodbe prilikom testiranja

FOTO: ilustracija

OBRAZAC ZA PRIJAVU 
PRILOG JAVNOM NATJEČAJU (opis poslova radnog mjesta i dr.)


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), a uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/22-01/645, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-04 od 15.11.2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko - goranska raspisuje

                                           JAVNI NATJEČAJ
                    za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1. SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
- administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit.
 
2. ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
- upravni referent za prijavništvo i osobne isprave - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit.
 
3. POLICIJSKA POSTAJA OPATIJA
– upravni referent - 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit. Sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima, državni službenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i po mogućnosti e-adresa), broj, naziv radnog mjesta koje prijavljuje i naziv unutarnje ustrojstvene jedinice. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web-stranici Policijske uprave primorsko – goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr  pod rubrikom Pristup informacijama – Natječaji.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i
b) ugovor o radu, ugovor o djelu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao/la, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove,
5. uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit,
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornici.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj 051/430-769 ili porukom na e-mail mmavrinac@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Policijska uprava primorsko – goranska, Rijeka, Žrtava fašizma 3, s naznakom: »Za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje (pisanog dijela testiranja).
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/  i web-stranici Policijske uprave primorsko – goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr .

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/  i  web-stranici Policijske uprave primorsko – goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata/kinje, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ .
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.


Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je prvi dio natječaja za prijam u državnu službu
 

Stranica