JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika A%20Nove%20Fotke/mup%20logo%20plavi%20novi1.jpg

Policijska uprava primorsko-goranska raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme državnih službenika za obavljanje upravnih poslova  

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5 od 19.11.2020. i suglasnosti Ministarstva financija, Klasa: 400-06/20-01/177, Urbroj: 513-05-01-21-31 od 27.01.2021., Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko – goranska raspisuje
 
 
                                                          JAVNI NATJEČAJ
                               za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
1. Policijska postaja Mali Lošinj s Ispostavom Cres: upravni savjetnik – 1 izvršitelj – mjesto rada Mali Lošinj
 
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva
najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
 
2. Policijska postaja Crikvenica: upravni referent – 1 izvršitelj, mjesto rada Crikvenica
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
 
3. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za upravne poslove, Odjel za prijavništvo i osobne isprave: upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 3 izvršitelja – mjesto rada Rijeka
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
 
 
4. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za upravne poslove, Odjel za prometne isprave: upravni referent za prometne isprave – 1 izvršitelj – mjesto rada Rijeka
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
 
5. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za upravne poslove, Odjel za poslove oružja: upravni referent za poslove oružja – 1 izvršitelj – mjesto rada Rijeka
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema - završena gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit
 
 
Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
Obvezni probni rad za sva radna mjesta traje tri mjeseca.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. Provodi testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu. Utvrđuje rang-listu kandidata/kinja s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora (intervjua) te čelniku tijela podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koji prilaže rang-listu kandidata/kinja.
Testiranje se provodi u dvije faze.
U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati/kinje s liste koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio/la najmanje 5 bodova.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili/e ukupno najviše bodova na testiranju, i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na intervju će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili/e na testiranju.
Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
Na web stranici Policijske uprave primorsko - goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr. i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/            objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web stranici Policijske uprave primorsko - goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr.  objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave primorsko -goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis
2. diplomu o završenom fakultetu za radno mjesto pod br. 1
3. svjedodžbu o završenoj srednjoj školi i stečenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta od 2. do 5.
4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica ili domovnica)
7. ispravu o položenom državnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni ispit)
8. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta,  dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
                                       POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA
                                        Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
                                                       Rijeka, Žrtava fašizma 3,
                                                 s naznakom “za javni natječaj”.
 
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave primorsko - goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
 
                                                                                   Policijska uprava primorsko - goranska 


Prilog javnom natječaju
Obrazac prijave na javni natječaj


Stranica