Poziv na testiranje i razgovor za radno mjesto inspektor za zaštitu od požara i eksploziva

Slika A%20Nove%20Fotke/PU-pozadina%20(1)%20-%20kopija.jpg

Testiranje će se održati dana 23. siječnja 2019. (srijeda) u 8.30 sati u Policijskoj upravi primorsko – goranskoj, Žrtava fašizma 3, Rijeka, I. kat, ured 112 (sala za sastanke).

FOTO: Ilustracija
REPUBLIKA  HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
R I J E K A
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
objavljenog u Narodnim novinama, br. 111 od 12. prosinca 2018. godine
za prijam u državnu službu u
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko - goransku, objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog u Narodnim novinama br. 111 od 12. prosinca 2018. za radno mjesto:
Inspekcija zaštite od požara i eksploziva
 • inspektor za zaštitu od požara i eksploziva – 1 izvršitelj
   
   
  Testiranje će se održati dana 23. siječnja 2019. (srijeda) u 8.30 sati u Policijskoj upravi primorsko – goranskoj, Žrtava fašizma 3, Rijeka, I. kat, ured 112 (sala za sastanke).
   
  Kandidati/kinje koji/e su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će telefonski obaviješteni o točnom terminu testiranja.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave primorsko - goranske http://primorsko-goranska.policija.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.
Obavijest će biti dostavljena pisanim putem.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefone 430-230, 430-261, 430-215.
PRAVILA TESTIRANJA
 
 1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja neće moći pristupiti testiranju.
 

      2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
      3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
      4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje:
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
    5. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji dodjeljuje se određeni broj bodova od 0 do 10.
Razgovori s kandidatima/kinjama će se održati dana 23. siječnja 2019. (srijeda), nakon pregleda testova.
Kandidati/kinje će o točnom vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni/e telefonom.
 
                                                                                                                                       Komisija za provedbu javnog natječaja
 

Stranica