OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /A%20Nove%20Fotke/PU-pozadina%20(2)%20-%20kopija.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko - goranska raspisuje OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme . Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na web stranici.  


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA
 
Broj: 511-09-15/2-144-1832/1-19.
Rijeka, 28.10.2019.
           
 
            Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19),  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko - goranska raspisuje
 
 
                                                                                               OGLAS
                                                         za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 
 1. I. POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA
     ADMINISTRATIVNI REFERENT ZA EVIDENCIJE – 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
     Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA OPATIJA
UPRAVNI REFERENT – 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno    raspoređena na navedeno radno mjesto
           Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
 
 1. ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
RAČUNOVODSTVENI REFERENT – KNJIGOVOĐA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
           Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
 
 1. ODJEL PROMETNE I POLICIJSKE TEHNIKE
POLICIJSKI TEHNIČAR – VOZAČ - 1 izvršitelj/ica, do povratka državnog službenika koji je stalno raspoređen na navedeno radno mjesto
           Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
 
 1. SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
UPRAVNI REFERENT ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE - 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
           Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta podnose jednu prijavu na oglas u kojoj su obavezni navesti redne brojeve, nazive ustrojstvenih jedinica i nazive radnih mjesta za koje se prijavljuju.
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web stranici Policijske uprave primorsko -goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi  
 3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)
 4. za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet navedeno u oglasu dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda poslodavca, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj obavljao navedene poslove)
 5. preslika isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:
 
                               POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
                              Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
                               Ulica žrtava fašizma 3, Rijeka,
                               s naznakom „Za oglas“
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenom na oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a kandidate/kinje s tog popisa čije su prijave pravodobne i potpune upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).   
Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili/e ukupno najviše bodova na testiranju, i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na intervju će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili/e na testiranju.
 
Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
Kandidat/kinja koji/a koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Policijske uprave primorsko - goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr  istovremeno s objavom oglasa.
 
Na web stranici Policijske uprave primorsko - goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr  i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave primorsko – goranske primorsko-goranska-policija.gov.hr   
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na ogas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom oglasu.
 
 
                                                                                                                                                                                                                NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE
                                                                                                                                                                                                                              Tomislav Dizdar

Obrazac prijave

Opis poslova i pravni izvori za testiranje kandidata
 

Stranica