Sektor kriminalističke policije


Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području policijske uprave te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na svom području u organizaciji prevencije i represije kriminala. Obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć. Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala.
 
Radom Sektora upravlja načelnik/ca.